Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszeństwa